Husforsikring 2017-06-28T10:19:42+00:00

Forsikringen kan tegnes for en- og tofamiliehuse, der helt eller overvejende benyttes til privat beboelse samt garager, carporte, udhuse og lignende i forbindelse hermed.  

Brand, dækker skader, der skyldes brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende. Denne dækning er som regel obligatorisk da de fleste husejere har lån i deres huse, og långiveren stiller normalt som krav, at der som minimum er tegnet brandforsikring på huset.

Hus- og grundejer – også kaldet Anden Bygnings Beskadigelse (ABB), dækker pludselige skader på ejendommen, fx. stormskader, snetrykskader, skader efter voldsomt sky- eller tøbrud, tyveri, hærværk på de ting forsikringen omfatter, udstrømning af vand o.m.a.

Denne dækning spænder over et meget bredt felt af skader, der kan opstå på din ejendom.

Retshjælp, i nogle situationer dækkes udgifter til advokat ved bl.a. uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m. Forsikringen dækker med indtil kr. 100.000.

Ansvar, hvis du som ejer af ejendommen ifalder et erstatningsansvar for skade på andre personer, dyr eller ting, der tilhører andre personer, har du en forsikring der hjælper dig.

Som udgangspunkt er du ansvarlig jf. den danske lovgivning – og det kan være rigtig mange penge.

Glas- og kumme, dækker brud på glas og sanitet der er monteret i bygningen.

Råd & Svamp, her dækkes udgifter til reparation af bygningsskade, som er forårsaget af trænedbrydende svampe og insekter. Gribes der ikke ind i tide, kan disse skader være katastrofale for en ejendom.

Ofte er der tale om et ret omfattende reparationsarbejde efter selv et mindre svampeangreb, idet andre bygningsdele skal ødelægges før skaden kan repareres. Disse skader dækkes naturligvis også.

Skjulte rør, forsikringen dækker de skader, der er en følge af utætheder i bygningens rørinstallationer, fx. vand- og varmerør. Ofte er der tale om et ret omfattende reparationsarbejde efter selv en lille utæthed i et skjult rør, idet andre bygningsdele skal ødelægges før skaden kan repareres. Disse skader dækkes naturligvis også.

Stikledninger, forsikringen dækker de skader, der er en følg af utæthed i de skjulte rørinstallationer der løber udenfor bygningen, men inde på grunden, fx. kloak, vand og varmerør.

Ofte er der tale om et ret omfattende reparationsarbejde efter selv en lille utæthed i en stikledning, idet der typisk skal graves op og belægning, beplantning mv. ødelægges før skaden kan repareres. Disse skader dækkes naturligvis også.

Krisehjælp,såfremt en skade omfattet af en af vore forsikringer påvirker dig eller din familie så hårdt, at du/I har brug for krisehjælp efter fx. en storbrand eller en trafikulykke, ser vi det som noget helt naturligt, at forsikringerne også dækker udgifter til at få “familien på ret køl” igen.

I det følgende har vi nævnt nogle punkter, hvor IDL Forsikring er til fordel for kunderne.

  • Forsikringen er med en generel selvrisiko på kr. 2.500. Du kan vælge dobbelt selvrisiko og opnå en væsentlig præmierabat. Der vil dog aldrig være selvrisiko ved skader på glas- og sanitets eller på husejeransvarsforsikringen.
  • Forsikringen erstatter også værdien af ”tabt” vand/olie i forbindelse med en anden dækket skade, f.eks. brand.
  • Du behøver kun at forsikre dig for dét, du har brug for. Du kan f.eks. fravælge forsikring mod svampe- og insekter og/eller skjulte rør- og stikledninger.
  • Der følger et farvelagt dækningsskema med, så du hurtigt og nemt kan se, hvordan forsikringen dækker.
  • Forsikringen er en såkaldt ”Restværdidækning”, som betyder, at du som fritidshusejer kan kræve en helt ny bygning opført, hvis en skade udgør mindst 50% af forholdet mellem skadens reparationspris og husets nyværdi.
  • Ud over erstatningen for det skadede, dækker forsikringen også udgifter til at lovliggøre ejendommen, herunder udgifter til lovliggørelse i henhold til miljø- og vejlovgivning.
  • Ud over den egentlige skadeserstatning erstattes tillige dine udgifter til relevante rådgivere, hvis en skaderamt bygning skal genopføres. Som oftest drejer det sig om udgifter til arkitekt, ingeniør eller projektering.
  • Tab af evt. lejeindtægt som følge af en skade, erstattes uden beløbsbegrænsning.
  • Opstår der en skade på husets hårde hvidevarer, antenner og kedelunits vil der altid blive udbetalt erstatning, uanset hvor gamle de er, men der foretages dog en aldersmæssig afskrivning.
  • Hvis du bliver udsat for en skade der påvirker dig eller din familie så hårdt, at du/I har brug for krisehjælp efter fx. en storbrand , ser vi det som noget helt naturligt, at forsikringerne også dækker udgifter til at få “familien på ret køl” igen. IDL Forsikring’s krisehjælp tager udgangspunkt i dig og din families behov for den behandling du/I har brug for – den dag du får brug for hjælp. Det kan være alt fra psykologisk krisehjælp til tværfaglig behandling af en fysisk skade.